про послуги з продажу друкованих та електронних посібників для підвищення професійної кваліфікації педагогів
Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. (098) 109 29 54 або відмовитись від послуги.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності ФОП Чуприни Єлізавети Сергіївни, надалі – «Надавач послуг з продажу посібників для підвищення кваліфікації педагогів», на визначених Договором умовах та вартості.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

Договір про послуги з продажу посібників для підвищення кваліфікації педагогів є офіційною публічною офертою cуб’єкта підприємницької діяльності ФОП Чуприни Єлізавети Сергіївни, адресованою фізичним особам (далі – «Користувач послуг»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача послуг (www.toys.seminar.net.ua) і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення

2.1. Під терміном «Надавач послуг» розуміється ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна, яка надає послуги з продажу друкованих та електронних посібників для підвищення професійної кваліфікації педагогів.

2.2. Під терміном «Користувач послуг» розуміється фізична особа, яка буде отримувати послуги з продажу друкованих та електронних посібників для підвищення професійної кваліфікації педагогів у ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна.

2.3. Надалі по тексту Договору «Надавач послуг» і «Користувач послуг» також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна послуг з продажу друкованих та електронних посібників (та дидактичних матеріалів) для підвищення професійної кваліфікації педагогів, на визначених Договором умовах. 4. Порядок укладення Договору

4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на сайті Надавача послуг шляхом виконання наступних дій:

– формування кошику покупок на www.toys.seminar.net.ua

– оплата Користувачем згідно тарифів вказаних на сайті, далі – «Тарифи».

Вказані дії, виконані Користувачем, свідчать про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Відомості про послуги

Згідно з цього Договору, Надавач послуг надає Користувачеві наступні послуги:

– продаж друкованих та електронних посібників для підвищення кваліфікацї педагогів (відповідно до зробленого на сайті замовлення та сформованого кошику покупок).

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається здійсненням оплати Користувачем послуг.

4.7. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

– у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

– визнає безумовну професійну придатність персоналу ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна, правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

– приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1. Надавач послуги надає послуги Користувачеві на попередній платній основі, відповідно до тарифів, вказаних на сайті Надавача послуг за адресою: www.toys.seminar.net.ua

5.2. Оплата за надання послуг здійснюється наперед, в розмірі, що вказана в тарифах (на www.toys.seminar.net.ua). Користувач вносить плату повністю. Друкована продукція відправляється протягом 7 робочих днів, доступ до електронних дидактичних матеріалів (в електронному вигляді) відкривається відразу після оплати.

5.3. Оплата, внесена Користувачем за послуги, у разі одностороннього припинення договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг Надавачем не повертається.

5.6. Оплата послуг Надавачу, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Надавачем послуг, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок або за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача послуг (www.toys.seminar.net.ua) з використанням сервісу електронних платежів «Liqpay».

6. Права та обов’язки Надавача послуг

6.1. Надавач послуг зобов’язаний:

6.1.1. Організувати відправку друкованих посібників сервісом Нова пошта (за рахунок Користувача згідно тарифіф Нової пошти). 6.1.2. Організувати відправку елктронних дидактичних матеріалів засобами електронної пошти.

6.2. Надавач послуг має право:

6.2.1. Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.

6.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача послуг.

7. Права та обов’язки Користувача послуг

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов та вимог цього Договору.

7.1.2. У ході отримання послуги виконувати законні вимоги персоналу Надавача послуг і умов цього Договору.

7.1.3. НЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ, НЕ ПУБЛІКУВАТИ, НЕ КОПІЮВАТИ, НЕ ТИРАЖУВАТИ ТА НЕ РОЗМІЩУВАТИ НА СТОРОННІХ РЕСУРСАХ КУПЛЕНІ ПОСІБНИКИ ТА МАТЕРІАЛИ.

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору.

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги, згідно встановлених тарифів.

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами надання послуг ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна.

8. Відповідальність сторін

8.1. Надавач послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України.

8.2. В інших випадках невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.4. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміна і розірвання Договору

9.1. Надавач послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, шляхом попередньої публікації змін на сайті Надавача послуг.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.2.1. При прийняті Надавачем послуг відповідного рішення на підставі невиконання Користувачем своїх зобов’язань.

9.2.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України. 10. Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення одної з Сторін до другої.

10.2. Надавач послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов’язаний протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача послуг з навчання.

11. Інші положення

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства України.

11.3. Надавач послуг за цим договором є: ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА ПОСЛУГ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна
Юридична адреса: м. Ірпінь вул. Чехова 24, кв. 2

Код ЄДРПОУ – 2923716505,
р/р UA573218420000026002053051680,
банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 351533